De gemeente Wierden ontvangt regelmatig aanvragen voor het bouwen van nieuwe woningen op nog onbebouwde locaties in de dorpen. Voor het beoordelen van deze verzoeken is de beleidslijn ‘Toevoegen van woningen in de bebouwde kom’ opgesteld. Het college legt de nota ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Als deze nota is vastgesteld wordt de ‘Nota Open gebieden 2005’ ingetrokken.

In de ‘Nota Open gebieden 2005’ werden locaties aangewezen waar woningbouw mogelijk is. In de beleidslijn ‘Toevoegen van woningen in de bebouwde kom’ wordt beschreven welke gebieden, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor (individuele) woningbouw en welke niet. Het betreft een afwegingskader met voorwaarden.

De ontwerpbeleidslijn heeft vanaf 26 juni 2019 zes weken ter inzage gelegen.
Tijdens de informatieronde op 1 oktober aanstaande wordt de beleidslijn ‘Toevoegen van woningen in de bebouwde kom’ besproken met de gemeenteraad.