De gemeente Wierden streeft er naar dat het fijn toeven is in de kernen en dat mensen naar elkaar omkijken. Maar er zijn, aldus de gemeente, zaken die meer aandacht nodig hebben, zoals eenzaamheid en psychische problemen bij jongeren. Daarom is er één agenda opgesteld die inzicht geeft in deze belangrijke, maatschappelijke vraagstukken.

Vorig jaar al zijn daarvoor de voorbereidingen gestart. Onder anderen de huidige situatie en trends in het sociaal domein, zijn in beeld gebracht. Die zijn gebundeld in het rapport ‘Cijfers & feiten sociaal domein gemeente Wierden’.

In gesprek met inwoners:
Het gesprek met inwoners en partners is belangrijk voor de gemeente. Daarom zijn er verschillende initiatieven gestart. Onder jongeren is er een vragenlijst uitgezet en is er een bijeenkomst met de wethouder georganiseerd.

Daarnaast zijn er digitale bijeenkomsten gehouden met maatschappelijke instellingen. Er werd onder andere gesproken over vergrijzing, eenzaamheid, positieve gezondheid, mantelzorg, vrijwilligerswerk en de gevolgen van corona.

Ook zijn er digitale wijkbijeenkomsten georganiseerd om in gesprek te gaan over een gezonde en sociale leefomgeving, maar hiervoor was onvoldoende belangstelling. Daarom neemt men bij de gem. Wierden dit onderdeel mee in het traject Toekomstvisie gemeente Wierden 2030.

Daarvoor worden in oktober en november in de vijf kernen fysieke bijeenkomsten met inwoners georganiseerd om input op te halen. Als daaruit maatschappelijke vraagstukken naar voren komen worden die later toegevoegd aan de Maatschappelijke Agenda.

Richting geven:
Tot slot heeft de Cliëntenraad Sociaal Domein Wierden meegedacht tijdens de digitale bijeenkomsten met maatschappelijke instellingen en hierover een advies uitgebracht.

De resultaten uit het onderzoek ‘Cijfers & feiten’, de gesprekken met jongeren, maatschappelijke instellingen en het advies van de Cliëntenraad Sociaal Domein zijn input voor de Maatschappelijke agenda 2022-2026.
Deze zijn bedoeld als een kompas, dat richting geeft aan waar de gemeente de komende jaren extra aandacht aan wil besteden.

Tijdens de raadsvergadering van 14 december wordt de maatschappelijke agenda officieel vastgesteld.