Het Plaatselijk Belang Rectum-Ypelo houdt op 15 februari haar jaarvergadering. Deze zal in verband met de huidige Corona crisis en alle noodzakelijke beperkingen digitaal plaats vinden en begint om 20.00 uur.

 Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van vorige vergadering d.d. 9 maart 2020
4. Financieel jaarverslag 2020
5. Verslag kascommissie: Henri Eertink en Mariska Tuin
6. Verkiezing lid kascommissie
7. Bestuurswijziging aftredend en herkiesbaar: Ineke Stokkingreef
8. Actuele zaken o.a. Platform landelijk gebied, Wij Samen, Duurzaamheid, 75 jaar bevrijding 2020, Dakhorst beheerplan
9. Rondvraag
10. Sluiting