Aanstaande donderdag (6 april) vindt de Algemene Ledenvergadering van sv Enter plaats. Traditiegetrouw is de ALV van de club, op “Witte Donderdag” de dag voor “Goede Vrijdag. Om 20.30 uur zal voorzitter Jos van Otten de vergadering in het clubgebouw openen. Op de agenda o.a. de verkiezing van een aantal nieuwe bestuursleden en onderscheidingen voor een aantal jubilarissen.


Agenda:

01. Opening door de voorzitter.
02. Mededelingen en ingekomen stukken.
03. Vaststelling notulen ledenvergadering 14 april 2022.
04. Bestuursverkiezing:

  • Aftredend en niet herkiesbaar; Robin Heilen en Martin Asbroek.
  • Toetredend als secretaris; Leslie Atalay-Schutte.
  • Toetredend als voorzitter barcommissie; Danielle Krake.

    Leden kunnen tegenkandidaten stellen. Een tegenkandidaat moet door tenminste vijf leden schriftelijk worden voorgedragen bij de secretaris, uiterlijk twee dagen voor de Algemene vergadering waarin de benoeming zal plaatsvinden.

05. Verslag secretaris.
06. Verslag penningmeester.
07. Verslag kascontrolecommissie.
08. Terugblik 100-jarig jubileum sv Enter.
09. Verslag voorzitter.
10. Verslag TC.
11. Verslag Ledenservice & Vrijwilligersbeleid.
12. Verslag Sponsoring, Accommodatie- & Materiaalbeheer.
13. Verslag Kantinebeheer.
14. Verslag Club van 100.
15. Jubilarissen.
16. Rondvraag.
17. Sluiting.