Beschikbaarheid is voor Reggewoon een belangrijke thema. Reden dat huurders vanaf nu, voorrang krijgen bij de toewijzing van een nieuwbouwwoning.  “Dat betekent dat huurders bij nieuwbouwprojecten voorgaan op mensen die in een koopwoning wonen. Zo bevorderen we de doorstroming binnen ons woningbezit, omdat de huurder ook een bestaande huurwoning achterlaat”, aldus directeur-bestuurder John Olde Olthof.

“Afspraak is wel dat we in overleg met de huurdersorganisaties en gemeenten afwijkende afspraken hierover kunnen maken.”

Deze maatregel is de belangrijkste wijziging in het woonruimteverdelingsbeleid dat in de afgelopen periode opnieuw is vastgesteld.
Net als in de oude situatie blijft men woningen toewijzen op basis van inschrijfduur. Voldoet een woningzoekende die het langst bij Reggewoon staat ingeschreven aan alle eisen (onder andere inkomen), dan bieden ze de woning aan.

John Olde Olthof: “We willen er echt zijn voor onze doelgroep die ons nodig heeft. We hebben daarom ook dit jaar gekozen voor een gematigde huurverhoging van gemiddeld 1,6 procent. Natuurlijk hebben we dit in samenspraak met de huurdersvertegenwoordigingen gedaan, waarbij betaalbaarheid voor alle partijen daarbij doorslaggevend is.”

Reggewoon heeft 4.608 huurwoningen in de gemeenten Hellendoorn en Wierden. Slechts 58 woningen verhuren we tegen een huurprijs hoger dan de huurtoeslaggrens.
Uitgangspunt is dat jaarlijks minimaal 75 % verhuurd wordt onder de aftoppingsgrens (lager dan € 651,03), zodat ze bereikbaar zijn voor huishoudens die zijn aangewezen op huurtoeslag

Beter milieu en zo laag mogelijke woonlasten Reggewoon streeft verder naar een energie neutrale woningvoorraad in 2040. Begin dit jaar zijn ze om die reden gestart met het aanbieden van zonnepanelen tegen een vergoeding in de servicekosten.

Afhankelijk van het stroomverbruik betekent dit bij tien panelen al snel een besparing van € 300- per jaar. De komende vier jaar gaan ze bij een kleine 500 woningen isolatiemaatregelen toepassen.
Verbetering in isolerende maatregelen berekenen ze niet door in de huurprijs van zittende huurders.

Op deze manier wil Reggewoon een bijdrage leveren aan een beter milieu én huurders laten wonen tegen zo laag mogelijke woonlasten.