Bij het opstellen van de jaarrekening van de gemeente Wierden is gebleken dat het geraamde budget op het sociaal domein is overschreden. Dinsdagavond is de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de stand van zaken.

Hoe hoog de financiële tekorten precies zijn, moet blijken uit de definitieve jaarrekening. Deze wordt op dit moment opgesteld. Het is nu nog niet duidelijk of de tekorten opgevangen kunnen worden binnen de huidige begroting.
Het college van burgemeester en wethouders gaat de komende weken de knelpunten in beeld brengen en op basis daarvan noodzakelijke maatregelen treffen.

Door de decentralisatie van de zorgtaken van Rijksoverheid naar gemeenten, krijgen gemeenten te maken met hogere uitgaven op het gebied van zorg. Het probleem speelt bij veel gemeenten en daarom is de VNG in gesprek met de Rijksoverheid om te zoeken naar een oplossing.

“Duidelijk is wel dat er wat moet gebeuren aan de financiële tekorten die gemeenten oplopen door de hoge zorgkosten. Dit kan niet langer zo doorgaan”, reageert wethouder Eric Braamhaar.