De inkomsten en uitgaven van de gemeente Wierden zijn niet in evenwicht. Dit komt vooral doordat de gemeente hoge kosten heeft voor de uitvoering van (jeugd)zorg. Het Rijk geeft de gemeente te weinig geld om de zorg- en ondersteuningstaken goed uit te kunnen voeren. Jaarlijks moeten ze 3 miljoen euro bezuinigen. Het college legt een voorstel met bezuinigingsmaatregelen binnenkort voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraadsleden beslissen uiteindelijk over de maatregelen.

Bezuinigingsmaatregelen 2020-2023
Het college stelt aan de gemeenteraad het volgende pakket aan maatregelen voor om de bezuinigingen voor 2020-2023 te kunnen realiseren:

Bezuinigingen sociaal domein:
Voor het sociaal domein is een plan van aanpak met 23 maatregelen opgesteld. Deze moeten 1,2 miljoen euro besparing opleveren.

Insteek van het plan is gericht op een efficiëntere organisatie, strikt volgen van kaders en richtlijnen en vroege signalering van problemen waardoor de inzet van dure zorg misschien niet nodig is.
Door het nemen van deze maatregelen hopen we binnen het sociaal domein flink te kunnen bezuinigen en de kwaliteit van zorgverlening op orde te houden.

Belastingmaatregelen:
Voor het doorvoeren van deze maatregel vinden wij het acceptabel om de tarieven op gelijkwaardig niveau als omliggende gemeenten te brengen. Daarom stellen wij de volgende maatregelen voor aan de gemeenteraad.

  • Verhogen onroerendezaakbelasting(OZB) voor eigenaren/gebruikers van bedrijfspanden op gelijkwaardig niveau als omliggende gemeenten. In de gemeente Wierden betalen eigenaren van bedrijfspanden 95% minder aan OZB dan in omliggende gemeenten. De verhoging wordt met ingang van 2020 in drie gelijkwaardige stappen doorgevoerd.
  • Verhogen forensenbelasting met 19% met ingang van 1-1-2020. Forensenbelasting is van toepassing voor mensen die niet woonachtig zijn in onze gemeente maar hier wel vaak verblijven. – Verhogen toeristenbelasting naar € 1,10 per nacht per persoon met ingang van 1-1-2020.
  • Verhogen onroerendezaakbelasting (OZB) van woningen in 2020 met 18% waardoor het tarief op gelijkwaardig niveau als omliggende gemeenten komt.

Subsidiemaatregelen:
Het college wil de subsidieverstrekking en de hoogte van subsidies aan verenigingen/stichtingen/evenementen etc. wijzigen. Per subsidieverstrekking maakt het college een zorgvuldige afweging over de te nemen maatregel.

Verenigingen/stichtingen zijn op of rond 1 juli 2019 per brief door ons geïnformeerd over de maatregel die voor hen van toepassing zal zijn als de gemeenteraad instemt met het voorstel.

Aanvullende maatregelen:
Omdat alle bovengenoemde maatregelen nog niet de gewenste bezuiniging van 3 miljoen euro oplevert, worden onderstaande aanvullende maatregelen voorgesteld aan de gemeenteraad. Maatregelen zijn onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad.

• Versoberen van het mantelzorg compliment
• Verlagen van het bedrag voor het kindpakket
• Verlagen van de budgetten van jeugdbeleid en Wijksaam
• Kapot straatmeubilair komende jaren niet vervangen maar verwijderen
• Geen jeugdhonk in Enter
• Tijdelijk minder onkruidbeheersing, onderhoud aan bomen en klein onderhoud van wege
• Stoppen met gemeentelijke bijdrage aan paasvuren
• Stoppen/wijzigen zomerinzameling GFT afval
• Stoppen met bovengrondse inzameling van PMD afval via verzamelcontainer.

Maatregelen zijn onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad.

Hoe nu verder met de bezuinigingsmaatregelen?
Het college heeft het voorstel met bezuinigingsmaatregelen voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 11 september is er een informatieronde over de bezuinigingsmaatregelen.

Op 25 september bespreekt de gemeenteraad alle voorgestelde bezuinigingsmaatregelen. De raadsleden bepalen dan of ze het er mee eens zijn. In november stelt de gemeenteraad de begroting vast.