De locatie aan de Sportlaan/Bornerbroekseweg.

Het college van de gemeente Wierden adviseert de gemeenteraad om het kunstgras sportveld aan de Sportlaan ten noorden van de Bornerbroekseweg aan te wijzen als locatie voor de realisatie van de scholen Talenter, De Wegwijzer en bijbehorende voorzieningen. Het advies van het college sluit aan bij de uitkomsten van het Haalbaarheidsonderzoek 2.0 naar de nieuwbouw van scholen. Genoemde locatie, aangeduid als locatie 11, komt in het onderzoek als voorkeurslocatie naar voren.

Locatie 11 heeft van de onderzochte locaties de meeste potentie om als school locatie te functioneren. Het haalbaarheidsonderzoek 2.0 concludeert dat zeven locaties potentieel geschikt zijn om de scholen te realiseren. Echter heeft locatie 11 een aantal duidelijke argumenten om hiervoor te kiezen.

Argumenten:

  • De locatie is met ruim 9000 m2 voldoende groot voor het bouwprogramma met Kiss en Ride, speelruimte voor de kinderen en eventueel een bibliotheek. Daarnaast is het terrein voldoende groot om inrichtingskeuzes te maken die bijdragen aan het (blijvend) woongenot van omwonenden.
  • De locatie ligt binnen de bebouwde kom en kan rekenen op steun van scholen en provincie.
  • Autoverkeer naar de school kan waarschijnlijk grotendeels worden opgevangen door een weg die daarvoor voldoende capaciteit heeft.
  • De locatie ligt op loopafstand van de sporthal, zonder gevaarlijke oversteek voor de kinderen. Tevens ligt er een vrijliggend fietspad – fietssuggestiestrook tussen de school en de sporthal.
  • De school kan de entree van het dorp Enter markeren en is goed inpasbaar in groen.

Uitgesloten locaties
Wanneer de gemeenteraad het advies opvolgt vallen er, op basis van het onderzoek van PentaRho, zes mogelijke locaties af. Een uitgebreide motivatie is te vinden op www.wierden.nl/nieuwbouwscholen.

Bestemmingsplanherziening noodzakelijk
Als de gemeenteraad het advies van het college overneemt is een bestemmingsplanherziening nodig. De beoogde locatie heeft nog niet de juiste bestemming om de bouw van de scholen mogelijk te maken. De gemeente gaat uit van één bestemmingsplanherziening waarmee zowel de sportvelden als de scholen mogelijk gemaakt gaan worden.

Voordat een bestemmingsplanprocedure gestart kan worden moeten de hoofdlijnen duidelijk zijn. Naast een bestemmingsplanherziening zal de grond verworven moeten worden. Hierover zal, nadat de raad over de locatie heeft besloten, de gemeente Wierden in gesprek gaan met de eigenaar.

Vervolg
Na het besluit van de gemeenteraad wordt er gewerkt aan een inrichtingsplan op hoofdlijnen voor de school en de omgeving. Dit plan moet de nodige richting geven aan de keuzes in het bestemmingsplan. Het inrichtingsplan wordt besproken met belanghebbenden en omwonenden.
Zij krijgen een adviserende rol bij de planvorming.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 4 april zal de gemeenteraad naar verwachting een besluit nemen over de locatie van de nieuwbouw scholen.