Het college van B&W heeft de Nota Meerjarenbeleid vastgesteld 2022-2025. In de nota blikt het college vooruit op de te verwachten ontwikkelingen en de financiën die daarmee gepaard gaan. Het college is verheugd een toekomstperspectief te kunnen presenteren dat, door de positieve ontwikkelingen van de financiële positie van Wierden, het mogelijk maakt om te investeren in nieuw beleid. De nota is aangeboden aan de gemeenteraad die hier op 15 september aanstaande over spreekt.

Door het structurele financiële perspectief en de omvang van de eenmalige investeringsruimte voor de komende vier jaren is de gemeente Wierden in staat om te investeren in belangrijke thema’s. Het garanderen van goed onderwijs voor de toekomstige generaties is essentieel.

Daartoe wordt een Integraal Huisvestingsplan opgesteld voor de schoolgebouwen. Daarvoor reserveert de gemeente de komende jaren een fors bedrag om nieuwbouw op termijn ook daadwerkelijk te kunnen financieren.

Een ander belangrijk speerpunt betreft de inzet op duurzaamheid. Er wordt verder geïnvesteerd in projecten om verdere voortgang in het behalen van de doelstellingen te bewerkstelligen. Ook wordt gekozen om te investeren in mobiliteit.
Het gehele mobiliteitsplan zoals de raad dat recent heeft vastgesteld maakt onderdeel uit van de NMB. Prioriteit is de realisatie van een vrij liggend fietspad langs de Ypeloweg.

Tenslotte vindt de gemeente Wierden het belangrijk dat veiligheid op het huidige hoge niveau blijft bestaan en verder wordt vergroot. We investeren dan ook extra op het tegengaan van ondermijning en cybersecurity.

Met de nu voorliggende Nota Meerjarenbeleid spreekt het college een ambitie uit die realistisch is en een verdere bijdrage levert aan alle kwaliteiten die de gemeente Wierden kenmerkt.

Op woensdag 15 september bespreken de raadsleden de Nota Meerjarenbeleid. Op dinsdag 28 september volgt de discussie en besluitvorming in de raadsvergadering van de gemeenteraad.