Wethouder Kortenhoeven: "...OZB ... niet indexeren".

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden heeft ingestemd met de Programmabegroting 2023 en legt deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De Programmabegroting geeft een overzicht van alle verwachte inkomsten en uitgaven en laat voor de komende vier jaar een sluitende meerjarenbegroting zien.

“We blijven een gemeente met een grote ambitie, die op diverse terreinen volop in ontwikkeling is. En dat doen we als gemeentebestuur natuurlijk niet alleen. We willen dan ook alle ruimte geven om het samen te blijven doen. In de begroting voor 2023 beschrijft het college wat de gemeente  de komende jaren wil gaan doen en welke maatschappelijke effecten ze daarmee wil bereiken” aldus wethouder Kortenhoeven.

Energiecrisis:
Een steeds groter groeiende groep inwoners heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen door de hoger wordende kosten van levensonderhoud en stijgende energieprijzen.
Kortenhoeven: “Om onze inwoners hier enigszins in tegemoet te komen stellen wij in de begroting van 2023 voor om de gebruikelijke indexatie op de onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen en bedrijven niet toe te passen. En om de verdere negatieve effecten van de energiecrisis op te vangen zullen wij daarvoor middelen reserveren.” Het voorstel is om één miljoen euro te reserveren voor de aanpak van de energiecrisis.

Begroting 2023:
Investeren in een gezonde veilige, sociale en inclusieve gemeente, duurzaamheid, ontwikkelen van woningbouw, onderwijshuisvesting en toekomstbestendige, innovatieve en duurzame bedrijventerreinen blijft ook in 2023 belangrijk. Om voor te sorteren op onzekerheden, zoals de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie, de tekorten aan personeel en bouwmaterialen wordt in de begroting voor 2023 hiervoor gelden gereserveerd. Zo wordt er voor realisatie van o.a. de nieuwbouw van sportzaal Esrand extra krediet gevraagd.

Komende jaren:
“Het financieel perspectief ziet er de komende vier jaar goed uit”, zegt wethouder van financiën Kortenhoeven tevreden. “Ook al blijven er nog een aantal onzekerheden bestaan.” Zo zal na 2026 de financiële positie verslechteren door een fors lagere uitkering van het gemeentefonds. Dit leidt bij nagenoeg alle gemeenten in Nederland tot een negatief saldo in 2027.
“Door het gezonde financieel perspectief, de komende vier jaar, is het voor onze gemeente mogelijk om te blijven investeren in onze samenleving. Diverse zaken die reeds in gang zijn gezet de afgelopen tijd kunnen we de komende jaren ten uitvoer brengen” aldus Kortenhoeven.