Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden heeft ingestemd met de Programmabegroting 2022 en legt deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De Programmabegroting geeft een overzicht van alle verwachte inkomsten en uitgaven voor volgend jaar en laat voor 2022 een overschot zien van € 934.000,-

Door het structurele financiële perspectief en de omvang van eenmalige investeringsruimte kan de gemeente Wierden investeren in belangrijke thema’s. “We kunnen nu eindelijk een vrijliggend fietspad aan de Ypeloweg realiseren”, aldus wethouder Richard Kortenhoeven. “Daarnaast zal een deel van het geld ook gebruikt worden om de tekorten voor de jeugdzorg op te vangen.”

Belangrijke onderwerpen
De komende jaren wil de gemeente Wierden vooral investeren in duurzaamheid, het uitvoeren van het mobiliteitsplan en het bestrijden van ondermijning en cybercriminaliteit. Daarnaast wordt er structureel geld opzij gezet om het integraal huisvestingsplan voor schoolgebouwen te kunnen realiseren.

“Als we in de toekomst nieuwbouw of renovatie willen uitvoeren, dan moeten we daar nu geld voor opzij zetten”, legt wethouder Kortenhoeven uit.

Hoewel de begroting van 2022 een positief beeld laat zien is de financiële positie van de gemeente Wierden op lange termijn nog van verschillende factoren afhankelijk. Zo moet het nieuwe kabinet nog een besluit nemen over de herverdeling van het gemeentefonds en de structurele compensatie van toenemende kosten van de jeugdzorg.

Daarnaast zijn de mogelijke bezuinigingen in het sociaal domein vanuit het rapport van Berenschot meegenomen in de berekeningen, maar moeten nog wel gerealiseerd worden. Al met al is wethouder van financiën Kortenhoeven tevreden: “Een jaar geleden hadden we niet gedacht deze begroting te kunnen presenteren, dus dit is mooi meegenomen”.