Op dinsdag 26 januari vergadert de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen wordt deze raadsvergadering zonder publiek gehouden. Wilt u de raadsvergadering bekijken? Dat kan vanaf 19.30 uur via www.wierden.nl/uitzending. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Hamerstukken


  • Vaststellen bestemmingplan buitengebied, herziening Zunaweg 16.

  • Bestemmingsplan 'Buitengebied 2009, herziening Rijssenseweg 44, Achteresweg 1 en Rijssenseweg 40.

  • Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Wierden 2021.

  • Gedragscode college burgemeester en wethouders gemeente Wierden 2021.

  • Cijfers & feiten sociaal domein ten behoeve van opstellen maatschappelijke agenda.

  • Verordening jeugdhulp.


Discussiestukken

  • Visie op onderwijshuisvesting.

  • Zienswijze Veiligheidsregio Twente over lidmaatschap Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.

  • Motie vreemd Minimumloon

Het Plaatselijk Belang Rectum-Ypelo houdt op 15 februari haar jaarvergadering. Deze zal in verband met de huidige Corona crisis en alle noodzakelijke beperkingen digitaal plaats vinden en begint om 20.00 uur.

 Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van vorige vergadering d.d. 9 maart 2020
4. Financieel jaarverslag 2020
5. Verslag kascommissie: Henri Eertink en Mariska Tuin
6. Verkiezing lid kascommissie
7. Bestuurswijziging aftredend en herkiesbaar: Ineke Stokkingreef
8. Actuele zaken o.a. Platform landelijk gebied, Wij Samen, Duurzaamheid, 75 jaar bevrijding 2020, Dakhorst beheerplan
9. Rondvraag
10. Sluiting

Mieke Kerkhof,  gynaecoloog en schrijfster en werkzaam op het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, blijft ook in 2021 columns schrijven voor de NRC.
Een van de laatste willen we u niet onthouden.

 

Van 17 t/m 24 januari, is de jaarlijkse week van het gebed. De bijeenkomsten worden georganiseerd door christenen uit Enter en worden gehouden in het gebouw van de Gereformeerde kerk (Rijssenseweg).

De bijeenkomsten op zondag 17 en 24 januari beginnen om 12.30 uur, de bijeenkomsten van maandag tot en met zaterdag beginnen om 19.30 uur. De inleiding en invulling van de bijeenkomsten worden verzorgd door de verschillende kerkgemeenschappen uit Enter.

Voor bijeenkomsten via YouTube: kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl.
Wilt u een voorbereidingsboekje ontvangen, mail: weekvangebedenter@gmail.com
Kijk HIER voor de livestream.

Naast de bijeenkomsten is er de

Pagina 4 van 10 1234567910